Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Na podstawie art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), jesteśmy zobowiązani wykonać obowiązek informacyjny względem osób, których dane osobowe przetwarzamy. Niniejsza informacja uwzględnia główne aspekty związane z przetwarzaniem danych osobowych użytkowników strony internetowej przyczepkapruszcz.pl

Niniejsza Polityka obejmuje także informacje dotyczące stosowanych poprzez stronę internetową przyczepkapruszcz.pl

Informacje ogólne, dane kontaktowe

  1. Administratorem danych osobowych zgodnie z RODO jest PRZYCZEPKA PRUSZCZ Dominika Busławska z siedzibą w Roszkowie, ul. Lipowa 3, 83-000 Roszkowo, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Centralną Ewidencje i Informacje o Działalności Gospodarczej, pod numerem , REGON: 522997791, NIP: 6040233297, zwanej dalej Administratorem.
  2. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych przetwarzaniem Państwa danych osobowych, w każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z Administratorem na dane adresowe wskazane w ust. 1 powyżej, pod adresem e-mail biuro@przyczepkapruszcz.pl lub numerem telefonu 574 442 446.

  Najważniejsze zasady

  • Ochrona Państwa danych osobowych ma dla nas szczególne znaczenie. Dokładamy wszelkiej staranności, aby Państwa dane osobowe pozostały poufne i bezpieczne, w szczególności odpowiednio chronione przed dostępem ze strony osób nieupoważnionych.
  • W oparciu o niniejszy Regulamin Administrator przetwarza Państwa dane osobowe wyłącznie w takim zakresie, jaki jest niezbędny do funkcjonowania Platformy internetowej, świadczenia usług drogą elektroniczną, jak również dokonywania innych czynności opisanych w niniejszym dokumencie.
  • Podanie danych osobowych w większości przypadków jest dobrowolne. Jednakże nieprzekazanie określonych, wskazanych w Polityce Prywatności danych będzie się wiązało z brakiem możliwości korzystania z oferowanych przez Administratora usług.
  • Administrator przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z przepisami:
  • RODO,
  • ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych,
  • ustawy z dnia 20 maja 2014 roku o prawach konsumenta,
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  • ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne.

  Czym są dane osobowe oraz co stanowi ich przetwarzanie?

  • W myśl przepisów RODO „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.
  • Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można bezpośrednio lub pośrednio ustalić, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
  • W ramach ogólnego pojęcia danych osobowych RODO wyróżnia tzw. „szczególne kategorie danych”. Zgodnie z treścią Rozporządzenia do szczególnych kategorii danych należą dane osobowe ujawniające: pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne i biometryczne przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej, jak również dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej osoby fizycznej. Co do zasady Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
  • Jako przetwarzanie danych osobowych należy rozumieć każdą czynność na danych osobowych, dokonywaną w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.